POVIJEST BRIGADE

Brigada je ustrojena 12. kolovoza 1991., kao 7. brigada TO Črnomerec.
U 1991. Brigada je s jednom pješačkom bojnom sudjelovala zajedno sa snagama obrane Jastrebarskog  u blokadi vojarne 4. okbr JNA  do odlaska neprijateljskih snaga iz RH. 1.pješačka bojna sudjelovala je u sprečavanju proboja oklopnih postrojbi JNA iz vojarne “Logorište” u Karlovcu. Od sredine studenog Brigada brani položaje na karlovačko-kordunskom ratištu u OZ Karlovac.
U 1992. produžava obrambena borbena djelovanja u ZP Karlovac na karlovačko-kordunskom bojištu do kraja srpnja.
Dio  Brigade formira BG – 150, odlazi na istočnoposavsko bojište i izvodi napadna i obrambena borbena djelovanja. U listopadu se vraća na domicilno bojište i dijelom snaga brani Sunju. Sredinom prosinca 1992. odlazi na istočnoslavonsko ratište gdje izvodi obrambena brobena djelovanja do kraja godine.
U 1993. produžava izvođenje obrambenih borbenih djelovanja u ZP Osijek na istočnoslavonskom bojištu.
U travnju Brigada formira TG -150 i upućuje se na južno bojište u obranu dubrovačkog zaleđa, u lipnju iste godine Brigada je upućena na ličko bojište gdje ostaje do kraja godine. Tijekom tog djelovanja sudjeluje u vojno-redarstvenoj akciji “Medački džep”. U ovoj akciji vodila je teške borbe i imala velike gubitke u ljudstvu. U 1994. izvodi b/d na ličkom bojištu u ZP Gospić, a 1995. sudjeluje na ličkom bojištu u napadno/borbenim djelovanjima tijekom VRO “Oluja”.
37 pripadnika položilo je svoj život za slobodu Domovine i preko 200 pripadnika je ranjeno.

150. brigada HV odlikovana je Redom Nikole Šubića Zrinskog