Statut

Temeljem članka 13. i 18. Zakona o udrugama (NN broj 74, od 18. lipnja 2014.), Skupština Udruge veterana Domovinskog rata 150. brigade na  11.redovnoj sjednici održanoj  22. rujna  2015. donijela je dopune i izmjene Statuta UVDR 150. br. HV:

S T A T U T
UDRUGE VETERANA
DOMOVINSKOG RATA 150. BRIGADE HV

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 • Ovim Statutom regulirane su odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Udruge, grbu i zastavi, o zastupanju, o ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada Udruge, o članstvu i članarini, o pravima i obvezama, o unutarnjem ustroju, o tijelima Udruge i načinu odlučivanja, o zahvalnicama i priznanjima, o imovini Udruge, te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Udruge.
 • Izrazi koji se koriste u ovome Statutu i propisima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Naziv udruge je: UDRUGA VETERANA DOMOVINSKOG RATA 150. BRIGADE HV
Skraćeni naziv Udruge je: UVDR 150. br. HV
Sjedište Udruge je: Ilica 181, 10 000 Zagreb

Članak 3.

Udruga veterana Domovinskog rata 150. brigade HV (u daljnjem tekstu Statuta – Udruga) je neprofitna pravna osoba registrirana u Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. Udruga djeluje na području Grada Zagreba.

Članak 4.

Udruga ima grb. Grb Udruge sadrži ratni znak 150. brigade HV. U okrugloj lenti oko grba (gore) je naziv Udruge kružnog oblika, koji glasi UDRUGA VETERANA 150. BRIGADE, s isječkom starohrvatskog pletera (dolje). Podloga znaka je crne boje. Natpis, pleter i obrub su zlatne boje.

Članak 5.

Udruga ima svoju zastavu. Zastava je crne boje, obrubljena zlatnim resicama, dimenzija 200×100 centimetara, u čijoj se sredini nalazi grb Udruge veterana 150. brigade promjera 68 cm. Na zastavi, uz koplje, okomito je postavljen stiliziran starohrvatski pleter zlatne boje, širine 8 i visine 100 cm.

Članak 6.

Udruga ima pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika promjera 3,5 cm. Uz kružnicu koja omeđuje vanjski rub u pravilnom rasporedu je puni naziv Udruge, u sredini se u gornjem redu nalazi UVDR, a u donjem redu 150. br. HV.

Članak 7.

Udruga ima svoj dan, koji je ujedno obljetnica formiranja 150. brigade HV. Dan Udruge obilježava se 6. listopada tekuće godine.

Članak 8.

Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik Udruge i dopredsjednik Udruge.

II

CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 9.

(1) Cilj Udruge je promicanje vrijednosti Domovinskog rata i pružanje svakovrsne pomoći svojim članovima.

(2) Djelovanje udruge temelji se na načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu, što znači da udruga slobodno sudjeluje u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i u oblikovanju javnog mnijenja te izražava svoja stajališta, mišljenja i poduzima inicijative o pitanjima od interesa za udrugu.

(3) Udruga djeluje na području branitelja i stradalnika, branitelji – veterani Domovinskog rata i promicanje vrijednosti Domovinskog rata.

Članak 10.

Djelatnosti Udruge jesu:

 • Promicanje istine o Domovinskom ratu.
 • Obilježavanje obljetnica vezanih uz ratni put 150. brigade HV.
 • Obilježavanje trajnim obilježjima mjesta pogibije pripadnika 150. brigade HV.
 • Zalaganje za imenovanje ulica, trgova, institucija i ustanova u Republici Hrvatskoj po imenima zaslužnih pripadnika 150. brigade HV.
 • Pružanje pomoći svim pripadnicima 150. brigade HV.
 • Promicanje etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Udruge.
 • Sudjelovanje u radu institucija bitnih za pripadnike 150. brigade HV.
 • Pružanje pomoći članovima obitelji poginulih i umrlih pripadnika 150. brigade HV.
 • Osiguravanje uvjeta za aktivno sudjelovanje članova Udruge u svim oblicima društvenog života.
 • Dodjela priznanja i zahvalnica Udruge.
 • Predlaganje pripadnika 150. brigade HV za dodjelu pripadajućih dočasničkih i časničkih činova po zapovjednim dužnostima koje su obnašali.
 • Predlaganje pripadnika 150. brigade HV za dodjelu odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.

Članak 11.

 • Udruga se može udružiti s drugim udrugama i slobodno utvrđivati naziv tog oblika udruživanja. Takav oblik udruživanja može imati svojstvo pravne osobe i na njega se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o udrugama.
 • Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge, u okvirima pravnog poretka naše i dotičnih država.
 • Odluku o udruživanju donosi Skupština Udruge, sukladno Zakonu o udrugama.

Članak 12.

Rad Udruge je javan. Javnost se ostvaruje na način:

 • Pravovremenim izvješćivanjem članova Udruge o radu Udruge.
 • Pisanim izvješćima.
 • Na web stranici Udruge.
 • Na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način.
 • Putem sredstava javnog priopćavanja.

Odlukom pojedinih tijela Udruge može se sa zasjedanja isključiti javnost.

III

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 13.

U Udruzi postoje članovi, podupirući članovi i počasni članovi.

 1. Članom Udruge može postati:
 • Svaki sudionik Domovinskog rata, pripadnik 150. brigade, koji je u Domovinskom ratu sudjelovao najmanje trideset dana, kao i članovi njegove obitelji.
 • Član obitelji poginulog ili umrlog pripadnika 150. brigade, s navršenih 18 godina života.
 • Svi ostali sudionici Domovinskog rata pod uvjetima iz ovog Statuta, koji prihvaćaju Statut, ciljeve i djelatnosti Udruge.
 1. Podupirući član može postati:

Svaki građanin RH koji prihvaća Statut, ciljeve i djelatnosti Udruge.

 1. Počasno članstvo:

Za osobite zasluge u području djelovanja 150. brigade HV i Udruge u ostvarivanju njezinih ciljeva, počasnog člana, uz njegovu suglasnost, na prijedlog Predsjedništva proglašava Skupština.

Članak 14.

 1. Članom, podupirućim članom i počasnim članom Udruge ne može postati:
 • Osoba koja je osuđivana za djela protiv Republike Hrvatske.
 • Osoba koja svojim ukupnim ponašanjem grubo krši etičke norme Republike Hrvatske.
 • Osoba koja je odlukom Stegovne komisije isključena iz Udruge.

Članak 15.

 1. Pristupanje članova u Udrugu provodi se:
 • Podnošenjem popunjene i potpisane pristupnice za članove.
 • Svi ostali sudionici Domovinskog rata pristupnici prilažu uvjerenje o sudjelovanju u Domovinskom ratu.
 • Provjeru podataka iz pristupnice obavlja tajnik Udruge.
 • Pristupnik koji udovoljava uvjetima iz članka 13. stavak 1. tajnik će upisati u popis članova Udruge.
 • Ako pristupnik ne udovoljava uvjetima iz članka 13. stavak 1. za prijem u Udrugu, predsjednik Udruge dostavlja mu obavijest u pisanom obliku. Na tu obavijest potencijalni član ima pravo prigovora Predsjedništvu Udruge u roku od 15 dana. Odluku o prigovoru Predsjedništvo Udruge donosi na prvoj sjednici i pristupnika obavještava o svojoj odluci. Odluka Predsjedništva Udruge je konačna.
 1. Pristupanje podupirućih članova u Udrugu provodi se:
 • Podnošenjem popunjene i potpisane pristupnice za podupiruće članove.
 • Tajnik Udruge provjerava udovoljava li pristupnik uvjetima iz članka 13. stavak 2.
 • Odluku donosi Predsjednik.
 • Po odluci Predsjednika, pristupnik se upisuje u popis članova.
 • Ako pristupnik ne udovoljava uvjetima iz članka 13. stavak 2. za prijem u Udrugu, predsjednik Udruge dostavlja mu obavijest u pisanom obliku. Na tu obavijest potencijalni član ima pravo prigovora Predsjedništvu Udruge u roku od 15 dana. Odluku o prigovoru Predsjedništvo Udruge donosi na prvoj sjednici i pristupnika obavještava o svojoj odluci. Odluka Predsjedništva Udruge je konačna.
 1. Počasni članovi:
 • Odluku donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva.
 • Po odluci Skupštine, počasni član upisuje se u popis članova.

Članak 16.

 • Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi
 • Članovima, podupirućim članovima i počasnim članovima Udruge izdaje se članska iskaznica.
 • Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Predsjedništvo Udruge posebnom odlukom.

Članak 17.

Iznos članarine za članove i podupiruće članove Udruge svake godine određuje Predsjedništvo, odlukom koju donosi na prvoj sjednici u tekućoj godini.

Članak 18.

 1. Prava članova Udruge su:
 • Predlagati, birati i biti birani u sva tijela Udruge.
 • Sudjelovanje u radu Udruge.
 • Sudjelovanje u poslovima upravljanja Udrugom.
 • Biti informirani o radu Udruge.
 • Ako član udruge smatra da je udruga ili neko tijelo udruge, povrijedilo statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je na to upozoriti Nadzorni Odbor udruge u pisanom obliku, i zahtijevati da se nepravilnosti otklone.
 • Ako se upozorenje člana o nepravilnostima u udruzi ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove nadležno tijelo udruge i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti isti zahtjev Predsjedništvu udruge.
 1. Obveze članova Udruge su:
 • Poštivati odredbe Statuta Udruge.
 • Čuvati ugled i zastupati interes Udruge.
 • Provoditi odluke tijela Udruge.
 • Čuvati materijalna dobra Udruge.
 • Uredno izvršavati preuzete obveze.
 • Redovito plaćati članarinu.

Iznimno, člana koji dostavi pismenu izjavu o nemogućnosti plaćanja članarine Predsjednik Udruge može osloboditi plaćanja za tekuću godinu.

 1. Prava podupirućih članova Udruge su:
 • Sudjelovanje u radu Udruge.
 • Predlaganje i raspravljanje na Skupštini Udruge.
 • Biti informirani o radu Udruge.

Podupirući član ne može biti biran u tijela Udruge, niti glasovati na Skupštini.

 1. Obveze podupirućih članova Udruge su:
 • Poštivati odredbe Statuta Udruge.
 • Čuvati ugled i zastupati interes Udruge.
 • Čuvati materijalna dobra Udruge.
 • Uredno izvršavati preuzete obveze.
 • Redovito plaćati članarinu.
 1. Prava počasnih članova Udruge su:
 • Sudjelovanje i raspravljanje na Skupštini Udruge.
 • Biti informirani o radu Udruge.

Počasni član ne može biti biran u tijela Udruge, niti glasovati na Skupštini.

 1. Obveze počasnih članova Udruge su:
 • Čuvati ugled i zastupati interes Udruge.

Članak 19.

 1. Članstvo u Udruzi prestaje:
 • U trenutku smrti člana, podupirućeg člana ili počasnog člana.
 • Istupanjem iz članstva na osobni zahtjev podnošenjem pismene izjave.
 • U slučaju pravomoćne presude za djela protiv Republike Hrvatske.
 • U slučaju grubog kršenja etičkih normi Republike Hrvatske.
 1. Članstvo u Udruzi prestaje po odluci Predsjedništva:
 • Neplaćanjem članarine duže od jedne godine.
 1. Članstvo u Udruzi prestaje po odluci Stegovne komisije isključenjem iz članstva:
 • Za članove – težom povredom članskih obveza iz članka 18. stavak 2. (točke 1-5).
 • Za podupiruće članove – težom povredom članskih obveza iz članka 18. stavak 4. (točke 1-4).

IV

TIJELA UDRUGE

Članak 20.

Tijela udruge su:

 1. Skupština
 2. Predsjedništvo
 3. Nadzorni odbor
 4. Stegovna komisija

Članak 21.

Izabrani članovi u tijelima Udruge obvezni su sudjelovati u radu tijela u koje su izabrani, konstruktivno raspravljati o svim pitanjima i u dobroj namjeri donositi odluke.

V

SKUPŠTINA

Članak 22.

 • Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
 • Skupštinu sačinjavaju svi članovi Udruge.

Članak 23.

 • Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
 • Redovna Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine.

Izborna Skupština održava se svake četiri godine.

Izvanredna Skupština saziva se po potrebi.

 • Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge po odluci Predsjedništva Udruge.
 • U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo Udruge predlaže dnevni red sjednice Skupštine, dan i mjesto održavanja sjednice Skupštine.
 • Predsjedništvo je dužno sazvati izvanrednu Skupštinu kada to zatraži najmanje 1/4 članova Udruge ili Nadzorni odbor Udruge. Uz zahtjev za sazivanje izvanredne Skupštine, predlagatelji su dužni obrazložiti razloge sazivanja i predložiti dnevni red za izvanrednu Skupštinu.
 • U slučaju isteka mandata tijelima Udruge sjednicu Skupštine može sazvati zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje ¼ članova Udruge upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 24.

 • Skupština radi po poslovniku koji predlaže Predsjedništvo, a usvaja Skupština na početku rada.
 • Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u pismohrani Udruge.

Članak 25.

 • Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna 1/2 članova Udruge s pravom glasa. Ako u zakazano vrijeme ne bude nazočna 1/2 članova Udruge s pravom glasa, a pravovaljano su obaviješteni, odlučuje 1/10 članova Udruge s pravom glasa.
 • Pravovaljane odluke Skupština donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova Udruge s pravom glasa.

Članak 26.

 1. Zadaće Skupštine:
 • Donosi i mijenja Statut Udruge.
 • Donosi plan i program rada Udruge.
 • Donosi financijski plan.
 • Razmatra i usvaja financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu.
 • Razmatra i usvaja izvješće o radu tijela Udruge.
 • Donosi i druge akte i odluke važne za rad Udruge.
 • Imenuje i opoziva likvidatora udruge
 1. Ovlasti Skupštine:
 • Bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Udruge.
 • Bira i razrješava članove Predsjedništva.
 • Bira i razrješava predsjednika i članove Nadzornog odbora.
 • Bira i razrješava predsjednika i članove Stegovne komisije.
 • Odlučuje o proglašenju počasnih članova.
 • Odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti
 • Imenuje Arbitražno vijeće radi rješavanja sporova /sukoba interesa među članovima Udruge

VI

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 27.

Predsjednik Udruge je, po funkciji, ujedno i predsjednik Predsjedništva.

Članak 28.

Ovlasti i zadaće predsjednika Udruge:

 • Zastupa Udrugu pred trećim osobama.
 • Odgovara za rad Udruge.
 • Saziva i vodi sjednice Predsjedništva i Skupštine Udruge.
 • Podnosi godišnje izvješće o radu Udruge i financijsko izvješće Predsjedništvu i Skupštini.
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • Osigurava redovito djelovanje tijela Udruge.
 • Osigurava redovito provođenje odluka Skupštine i Predsjedništva Udruge.
 • Brine o korištenju imovine Udruge.
 • Zaustavlja provođenje odluka koje su u suprotnosti s odredbama ovog Statuta i pozitivnih zakonskih propisa.
 • Obavlja i druge poslove od interesa za Udrugu.

Članak 29.

Predsjednika Udruge po potrebi zamjenjuje dopredsjednik Udruge u obavljanju poslova za koje ga ovlasti predsjednik.

Ako je predsjednik spriječen u obavljanju svojih dužnosti, dopredsjednik Udruge preuzima sve ovlasti i zadaće predsjednika Udruge.

U slučaju trajne spriječenosti predsjednika, Predsjedništvo Udruge dužno je u roku od 30 dana sazvati izvanrednu Skupštinu, na kojoj će se izabrati novi predsjednik Udruge.

VII

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 30.

 • Predsjedništvo Udruge čine predsjednik Udruge, dopredsjednik Udruge i pet članova Predsjedništva.
 • Predsjedništvo je izvršno tijelo Udruge.
 • Predsjednik saziva i rukovodi radom Predsjedništva Udruge. U slučaju njegove spriječenosti, te dužnosti preuzima dopredsjednik Udruge.

Članak 31.

 1. Ovlasti Predsjedništva Udruge:
 • Predlaže Skupštini Statut, izmjene i dopune Statuta.
 • Predlaže Skupštini Poslovnik o radu Skupštine.
 • Predlaže Skupštini plan rada i aktivnosti Udruge.
 • Predlaže Skupštini financijski plan Udruge.
 • Imenuje povjerenstva, određuje im sastav, zadaće i rokove izvršenja.
 • Donosi odluke, pravilnike i druge provedbene akte u skladu sa Statutom.
 • Skupštini predlaže i druge akte važne za rad Udruge.
 • Donosi odluku o osnivanju i prestanku rada klubova i određuje im sastav i zadaće.
 • Imenuje tajnika Udruge.
 • Dodjeljuje zahvalnice i priznanja.
 • Predlaže pripadnike 150. brigade HV za dodjelu pripadajućih dočasničkih i časničkih činova po zapovjednim dužnostima na koje su po zapovjedi postavljeni i koje su obnašali.
 • Predlaže pripadnike 150. brigade HV za dodjelu priznanja Grada Zagreba, te odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, sukladno Zakonu o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske.
 • Donosi poslovnik o radu Predsjedništva.
 1. Zadaće Predsjedništva Udruge:
 • Provodi odluke Skupštine Udruge.
 • Upravlja imovinom Udruge.
 • Odlučuje o sazivanju Skupštine.
 • Skupštini Udruge podnosi izvješće o radu.

Članak 32.

 • Sjednice Predsjedništva Udruge saziva predsjednik Udruge i predlaže dnevni red. Predsjednik mora sazvati sjednicu Predsjedništva na pisani zahtjev 1/3 članova Predsjedništva s prijedlogom dnevnog reda.
 • Sjednica Predsjedništva održava se najmanje jednom u tri mjeseca.
 • Na sjednice Predsjedništva Udruge obvezno se poziva i predsjednik Nadzornog odbora Udruge, koji istoj prisustvuje bez prava odlučivanja.
 • Sjednici Predsjedništva prisustvuje tajnik Udruge.
 • Sjednica Predsjedništva je pravovaljana ako je nazočno više od 1/2 članova Predsjedništva.
 • Predsjedništvo odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova Predsjedništva.

Članak 33.

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini Udruge.

VIII

NADZORNI ODBOR

Članak 34.

 • Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana.
 • U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi izabrani u druga tijela Udruge.
 • Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora.
 • Nadzorni odbor odluke donosi konsenzusom, a u suprotnom većinom glasova.

Članak 35.

 1. Zadaće Nadzornog odbora su:
 • Nadzire rad svih tijela Udruge najmanje jednom u tri mjeseca.
 • Nadzire zakonitost materijalno-financijskog poslovanja Udruge, te da se poslovanje obavlja u skladu s odredbama ovoga Statuta.
 • Podnosi redovito pisano izvješće Skupštini Udruge najmanje jedanput godišnje.
 • Na  upozorenje člana, dostavljenom u pisanom obliku, o nepravilnostima u udruzi Nadzorni odbor je dužan u roku od 30 dana od dana po zahtjevu postuptii,  a ako se u tom roku ne sazove nadležno tijelo udruge i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje Izvaredne sjednice Skupštine koji ne može biti duži od 15 dana.
 1. Ovlasti Nadzornog odbora su:
 • Nadzorni odbor Udruge može bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj prosudbi, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela Udruge.
 • Pokrenuti postupak za saziv izvanredne Skupštine Udruge ako bilo koje tijelo Udruge krši odredbe Statuta i zakonske norme.

IX

STEGOVNA KOMISIJA

Članak 36.

 • Stegovna komisija ima predsjednika i dva člana.
 • U Stegovnu komisiju ne mogu biti birani članovi izabrani u druga tijela Udruge.
 • Sjednice Stegovne komisije saziva predsjednik Stegovne komisije
 • Stegovna komisija odluke donosi konsenzusom, a u suprotnom većinom glasova.
 • Stegovna komisija podnosi pisano izvješće Skupštini Udruge najmanje jedanput godišnje.

Članak 37.

 1. Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjednik Udruge, Nadzorni odbor Udruge ili najmanje 10 članova Udruge, i to pismenim putem.
 2. U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
 • Opomena za lakše povrede Statuta iz članka 18., stavak 2, točka 5, za članove.
 • Isključenje iz Udruge za teže povrede Statuta iz članka 18., stavak 2,

točke 1, 2, 3 i 4, za članove.

 • Opomene za lakše povrede Statuta iz članka 18., stavak 4, točka 4, za podupiruće članove.
 • Isključenje iz Udruge za teže povrede Statuta iz članka 18., stavak 4, točke 1, 2 i 3, za podupiruće članove.

Članak 38.

Protiv odluke Stegovne komisije može se uložiti prigovor Predsjedništvu Udruge.

Rok za podnošenje prigovora  je 15 dana od dostave odluke Stegovne komisije.

Odluku o prigovoru Predsjedništvo Udruge donosi na prvoj sjednici.

Odluka Predsjedništva je konačna i dostavlja se članu Udruge pismeno.

X

TAJNIK UDRUGE

Članak 39.

Tajnika Udruge imenuje i razrješava Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika ili bilo kojeg člana Predsjedništva.

Tajnik Udruge pomaže predsjedniku Udruge pri ispunjavanju njegovih zadaća i izvršava poslove u dogovoru s predsjednikom.

U slučaju povećanja opsega poslova, Udruga može angažirati tajnika temeljem ugovora.

Zadaće tajnika Udruge:

 • Vodi popis članova, podupirućih članova i počasnih članova Udruge.
 • Vodi urudžbeni zapisnik udruge.
 • Vodi zapisnike na sjednicama tijela Udruge.
 • Obavlja administrativno-tehničke poslove.
 • Vodi i čuva pismohranu Udruge.
 • Vodi blagajnu, poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća o poslovanju Udruge.

XI

NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA

Članak 40.

 1. Način izbora članova u tijela Udruge:
 • Predsjedništvo Udruge kojem završava mandat predlaže izbornoj Skupštini kandidate za novog predsjednika, dopredsjednika i pet kandidata za članove novog Predsjedništva, te kandidate za predsjednika i dva člana Nadzornog odbora i predsjednika i dva člana Stegovne komisije.
 • a) Svaki član izborne Skupštine s pravom glasa može predložiti kandidate za članove tijela Udruge time da se kandidatura podrži većinom nazočnih članova Skupštine s pravom glasa.
 1. b) Kandidatura je pravovaljana ako je prihvati predloženi kandidat.
 • Ako kandidat nije nazočan, predlagač mora priložiti pisanu suglasnost kandidata.
 • Izbor članova u tijela Udruge obavlja se javnim glasovanjem na izbornoj Skupštini. Ako je za pojedinog člana nekog tijela predloženo više kandidata, izbor se vrši tajnim glasovanjem.
 • Izabran je onaj kandidat koji dobije većinu glasova nazočnih članova s pravom glasa.
 • U slučaju smrti, ostavke ili opoziva člana tijela Udruge, Skupština Udruge će imenovati člana koji će ga zamijeniti do sljedeće Skupštine.
 1. Trajanje mandata:
 • Tijela Udruge i članovi tijela Udruge biraju se na vrijeme od četiri godine.
 • Ako član tijela Udruge podnese ostavku ili bude smijenjen s dužnosti, prestaje mu mandat u tijelu Udruge.
 • Naknadno imenovanom članu tijela Udruge mandat traje kao i tijelu u koje je imenovan.
 • Članovi pojedinih tijela Udruge na istu dužnost mogu biti izabrani dvaput uzastopno.
 • Članovi pojedinih tijela Udruge po isteku prvog ili drugog mandata mogu biti birani i u druga tijela Udruge.
 • Članovi tijela Udruge mogu biti izabrani na novi mandat u istom tijelu tek četiri godine nakon isteka drugoga mandata.
 1. Opoziv:
 • Skupština Udruge može opozvati svako tijelo ili člana tijela poradi nerada ili provođenja odluka koje nisu u skladu sa Statutom Udruge.

XII

ZAHVALNICE I PRIZNANJA UDRUGE

Članak 41.

 • Članovima Udruge za rad i postignuća u ostvarivanju ciljeva Udruge može se dodijeliti priznanje ili zahvalnica.
 • Pojedincima, pravnim osobama i institucijama koje su na adekvatan i učinkovit način pomagale ostvarenju ciljeva Udruge može se dodijeliti zahvalnica ili priznanje.
 • Zahvalnice i priznanja dodjeljuju se odlukom Predsjedništva, a na prijedlog povjerenstva koje je provelo postupak po Pravilniku o dodjeli zahvalnica i priznanja.
 • Kriterije za dodjelu zahvalnica i priznanja utvrđuje Predsjedništvo Udruge na prijedlog povjerenstva Pravilnikom o dodjeli zahvalnica i priznanja.
 • Zahvalnice i priznanja uručuju se na značajan datum 150. brigade ,Hrvatske vojske i Republike Hrvatske.

Zahvalnice i priznanja uručuje predsjednik Udruge.

XIII

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM UDRUGE

Članak 42.

Imovinu Udruge čine:

 • Novčana sredstva.
 • Pokretne stvari.
 • Nepokretne stvari.
 • Druga imovinska prava.

Imovinom Udruge može se raspolagati isključivo za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Udruge.

Članak 43.

Imovinu Udruga stječe:

 • Uplatom članarine.
 • Uplatom dragovoljnih priloga i darova.
 • Uplatom financijske potpore za programe.
 • Donacijama financijskih sredstava, nepokretne i pokretne imovine, te drugih imovinskih prava.
 • Uplatom financijske potpore iz proračuna jedinica lokalne i područne uprave i samouprave, državnog proračuna i fondova.
 • Iz drugih izvora stečenih u skladu sa Zakonom.

XIV

PRESTANAK RADA UDRUGE, TE POSTUPAK S IMOVINOM U
SLUČAJU PRESTANKA RADA UDRUGE, LIKVIDACIJA UDRUGE

Prestanak rada udruge

Članak 44.

 • Udruga može prestati s radom odlukom Skupštine Udruge, i to samo ako se odluka donese sukladno članku 25. ovoga Statuta.
 • pripajanjem drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem, a po odluci Skupštine
 • protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana
 • na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova.“
 • pokretanje stečajnog postupka
 • pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge

Postupak s imovinom  u slučaju prestanka rada udruge

Članak 45.

 • Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.
 • U slučaju prestanka rada Udruge, imovina Udruge a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, pripada udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, nekoj od humanitarnih udruga, a koje će odrediti svojom odlukom Skupština Udruge.

Likvidacija Udruge

Članak 46.

 • U slučajevima iz članka 44.. Statuta UVDR 150. br. HV provodi se postupak likvidacije.
 • Nakon što nadležni ured donose rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka, koje sadrži razloge za pokretanje postupka, osobno ime likvidatora i način provođenja likvidacijskog postupka te podatke o promjeni naziva udruge prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.

Likvidator

Članak 47.

 • Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga
 • Likvidator ne mora biti član udruge i nema mandat.
 • Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga
 • Likvidator koji zastupa udrugu dužan  je u postupku likvidacije držati se Odluka Skupštine Udruge, Statuta Udruge, te članka 49. , 51., 53.  Zakona o udrugama(NN 74 06/14)

 

XV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

            Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donesen 21.  Svibnja 2013.

Članak 49.

Ovaj Statut stupa na snagu danom potvrđivanja istog od Gradskog Ureda za Opću Upravu Grada Zagreba.

U Zagrebu, 22. rujna,  2015.